Kurs trwa 5 dni (40 godzin szkoleniowych) i obejmuje 2 spotkania

Program I spotkania

DZIEŃ I - III

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Pojęcie przedsiębiorstwa
  • Trójdzielna formuła zarządzania (funkcje, style i techniki)
  • Analiza otoczenia rynkowego firmy (makro-, mikro-, "wnętrze" firmy)
  • Wybrane metody analizy pozycji konkurencyjnej i strategicznej przedsiębiorstwa
  • Proces planowania strategicznego
  • Misja i wizja, a strategia rozwoju firmy
  • Źródła przewagi konkurencyjnej
  • Formy kooperacji i koncentracji przedsiębiorstw (m.in. fuzje, alianse, spółki joint venture),
  • Innowacyjność jako jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej firmy
 2. Marketing
  • Sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw
  • Koncepcja marketingu mix
  • Badania marketingowe
  • Strategia produktu
   • Trzy "poziomy" produktu
   • Fazy cyklu życia produktu
   • Strategie w układzie: produkt-rynek
  • Polityka cen i marż handlowych
   • Pojecie ceny i marży handlowej
   • Elastyczność cenowa popytu i elastyczność dochodowa popytu,
   • Formuły ustalania cen
  • Kanały dystrybucji
   • Rodzaje dystrybucji
   • Konflikty w kanałach dystrybucji
   • Logistyka
  • Działania promocyjne
   • Etapy planowania działań promocyjnych
   • Instrumenty promocji
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rekrutacja i selekcja pracowników pod kątem ich kreatywności i innowacyjności.
  • Motywowanie płacowe i pozapłacowe,
  • System ocen pracowników,
  • Innowacyjność jako element systemu oceny pracowników,
  • Techniki zarządzania (m.in. delegowanie uprawnień, ZPC),
  • Rozpoznanie potrzeb, organizacja i dokumentacja szkoleń,
  • System szkoleń ukierunkowany na kreatywność i innowacyjność pracowników.
 4. Klimat sprzyjający innowacjom
  • Wdrażanie zarządzania innowacjami,
  • Polityka w zakresie zarządzania innowacjami,
  • Zasady dotyczące:
   • strategii innowacyjnych,
   • planowania działalności innowacyjnej,
   • organizacji procesów i struktur,
   • pomiaru efektywności,
   • kształtowania kultury organizacyjnej o charakterze proinnowacyjnym,
   • monitorowania otoczenia.
  • Struktury i kompetencje
   • Rodzaje struktur (m.in. macierzowe i zadaniowe),
   • Zadania i kompetencje kadry kierowniczej,
   • Tworzenie komórek organizacyjnych,
   • Zakresy zadań, uprawnień i kompetencji
   • Tworzenie zespołów projektowych,
  • Zasady skutecznego komunikowania
   • komunikacja formalna i nieformalna,
   • bariery komunikacji,
   • przepływ informacji w firmie.
  • Proinnowacyjna kultura organizacyjna:
   • systemy wartości,
   • misja i cele strategiczne firmy,
   • swobodny przepływ informacji,
   • formalne i nieformalne spotkania pracowników,
   • zachęcanie do kreatywności.

13:00 - Przerwa obiadowa,
17.00 - Podsumowanie dnia

Program II spotkania

DZIEŃ IV - V

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zarządzanie przez jakość
  • Pojęcie zapewnienia jakości
   • Istota i interpretacja jakości
   • Rola jakości w organizacji
  • Koncepcja Total Quality Management (TQM)
  • Koncepcja "Zarządzania przez jakość" w przedsiębiorstwach,
  • Proces wdrażania systemu zapewnienia jakości zgodnego z normami ISO 9000: 2000,
  • Rola obsługi klienta w budowaniu systemu jakości
 2. Wykorzystanie Internetu, Metody rozwijania innowacyjności
  • Internet jako medium w działalności firmy:
   • Modele wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej,
   • Ocena przydatności Internetu dla firmy,
   • Charakterystyka polskiego Internetu.
  • Podstawowe możliwości wykorzystania Internetu w działalności firmy:
   • Serwis www,
   • komunikacja,
   • Zarządzanie relacjami z klientami.
  • Zachowania konsumenta w sieci:
   • Modele użytkowania Internetu,
   • Ocena witryny z punktu widzenia klienta,
   • Mierzeni a wartości klienta w sieci,
   • Lojalność klienta, a Internet,
   • Klient "transakcyjny" i klient "wchodzący w relację".
  • Systemy informatyczne oparte o Internet:
   • Systemy aukcyjne i przetargowe,
   • Systemy CRM
   • Systemy wspierające komunikacje.
   • Techniki twórczego myślenia
    • Techniki swobodnych i wymuszonych skojarzeń (m.in. burza mózgów, analiza morfologiczna, synektyka, metoda fiszek),
   • Metoda delficka
   • Zarządzanie wiedzą
 3. Prawo patentowe
  • Prawo patentowe w Polsce
   • Ustawa "Prawo własności przemysłowej",
   • Ustawa "O ochronie konkurencji i konsumentów",
   • Ustawa "O znakach towarowych").
 4. Źródła finansowania innowacji
  • Pozyskiwanie funduszy na działalność innowacyjną (źródła wewnętrzne, zewnętrzne),
  • Zasady utrzymywania rezerw finansowych,
  • Instytucje typu "venture capital",
  • Inne metody finansowania działalności (leasing, środki z programów pomocowych, granty, projekty celowe).
  • Zasady i etapy zarządzania projektami
  • Kierowanie procesami badawczo-rozwojowymi,
  • Zasady działania i zadania instytucji wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność (PARP, KBN).
  • Ocena efektywności innowacji (koszty, a efekty: ekonomiczne, organizacyjne, społeczne)
 5. Egzamin
  • Test wielokrotnego wyboru

13:00 - Przerwa obiadowa,
17:00 - Podsumowanie kursu
18.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska