Kurs trwa 5 dni (45 godzin lekcyjnych) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Prawo zamówień publicznych oraz inne procedury wyboru wykonawców w projektach

DZIEŃ I

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zamówienia publiczne - wprowadzenie - przedmiot regulacji prawnej wg obowiązującej ustawy w Prawie Zamówień Publicznych
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych, najnowsze regulacje prawne i wytyczne
 3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
  • Podmiot zamawiający
  • Wyłączenia osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego
  • Odpowiedzialność za postępowanie kierownika zamawiającego
  • Obowiązki i odpowiedzialność komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Pozostali uczestnicy postępowania - wykonawcy
  • Wykluczenie wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • Dokumenty wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zamówieniowym
  • Określenie przedmiotu zamówienia publicznego a zasada uczciwej konkurencji
  • Zastosowanie przepisów Prawa Budowlanego w aspekcie udzielania zmówienia publicznego na roboty budowlane
  • Określenie wartości zamówienia publicznego i jego znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Wartość zamówienia w robotach budowlanych - znaczenie kosztorysu inwestorskiego
  • Wartość zamówienia na dostawy i usługi
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i jej znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Badanie SIWZ przed wszczęciem postępowania

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia

Zamówienia publiczne - wprowadzenie - przedmiot regulacji prawnej wg obowiązującej ustawy w Prawie Zamówień Publicznych

DZIEŃ II

09.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Tryby udzielania zamówień publicznych:
  • Przetarg nieograniczony - progi wartości progowe, przesłanki wyboru, ogłoszenie, wadium
  • Przetarg ograniczony - wartości progowe, ogłoszenie, przesłanki wyboru, wadium
  • Negocjacje z ogłoszeniem - wartości progowe, przesłanki wyboru, dokumentacja postępowania
  • Negocjacje bez ogłoszenia - wartości progowe, przesłanki wyboru, dokumentacja postępowania
  • Zamówienia z wolnej ręki
  • Zapytanie o cenę
  • Aukcja elektroniczna
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty
 3. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe - przesłanki umożliwiające wniesienie poprawek
 4. Odrzucenie oferty
 5. Unieważnienie postępowania
 6. Dokumentowanie postępowań-protokół postępowania - jawność protokołu i ofert
 7. Konkurs na prace projektowe
 8. Udzielanie i wykonywanie koncesji:
  • Przesłanki, wartości progowe
  • Umowy z koncesjonariuszami
 9. Umowy w sprawach zamówień publicznych
 10. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia
 11. Kontrola zamówień publicznych
 12. Środki ochrony prawnej w postępowaniach o zamówienie publiczne:
  • Protest
  • Odwołanie
 13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
 14. Zasada konkurencyjności:
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • łączenie zamówień w ramach projektu, interpretacje MR,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • kryteria wyboru wykonawcy,
  • dokumentowanie procedury,
  • upublicznianie oferty,
  • szczególne sytuacje.
 15. Rozeznanie rynku:
  • dokumentowanie procedury,
  • postępowanie w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi do 100.000 euro wkładu publicznego.
 16. Sesja: Pytania i odpowiedzi.

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie I spotkania

Studium wykonalności

DZIEŃ I

09.00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Biznes plan/studium wykonalności projektów inwestycyjnych
  • zasady i cele konstruowania Biznes Planu oraz Studium Wykonalności,
  • struktura Biznes Planu oraz Studium Wykonalności,
  • wymogi płynące z przepisów prawa, wytycznych i zapisów przykładowych dokumentacji konkursowych.
 2. Biznes plan/studium wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE - omówienie oraz przykłady:
  • biznes planu dla mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez uczestników na przykładzie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO, zasady i kryteria oceny biznes planów,
  • studium wykonalności projektu infrastrukturalnego,
  • finansowanie metodą luki,
  • inne dokumenty ważne w procesie aplikowania np. programy rewitalizacji, strategie lokalnych grup działania, strategie rozwiązywania problemów społecznych i inne.
 3. Studium wykonalności do projektów unijnych - Praca warsztatowa
  • sektor projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa,
  • warsztaty - przygotowanie wybranych części biznes planów dla projektów realizowanych przez uczestników w projektach EFS.
 4. Rodzaje finansowania inwestycji oraz aspekty finansowe w dokumentacji do programów UE
  • wprowadzenie do analizy finansowej i ekonomicznej w studium wykonalności badającej m.in. aspekt ekonomiczny inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo,
  • projekty finansowane metodą luki w finansowaniu,
  • trwałość projektów.

13.00 - Przerwa obiadowa
17:00 - Podsumowanie dnia

DZIEŃ II

09.00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Przygotowanie projektu - narzędzia identyfikacji projektu:
  • wybór grupy docelowej,
  • matryca logiczna projektu,
  • analiza SWOT,
  • formułowanie celów i strategii,
  • formułowanie założeń,
  • identyfikacja rezultatów, produktów i ich wskaźników,
  • opracowanie harmonogramu,
  • spójność interwencji.
 2. Przygotowanie projektu - opracowanie budżetu projektu:
  • kwalifikowalność wydatków: wydatki bezpośrednie i pośrednie,
  • metody uproszczone: stawki jednostkowe, ryczałty,
  • zasady definiowania zadań i szacowania kosztów ich realizacji – taryfikatory stawek rynkowych i standardy działań wymagane przez IOK i wytyczne,
  • wkład własny w tym niefinansowy,
  • kalkulacja nieodpłatnej pracy wolontariuszy,
  • wykorzystanie sal jako wkładu własnego,
  • odpłatność uczestników,
  • amortyzacja,
  • wkład własny mieszany,
  • kalkulacja wydatków na personel,
  • cross-financing.
 3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu EFS – system teleinformatyczny:
  • logowanie do systemu teleinformatycznego SOWA ( PO WER) i LSI dla przykładowego RPO,
  • techniczne zasady pracy w systemie,
  • omówienie metodologii wypełniania wniosku o dofinansowanie,
  • omówienie poszczególnych elementów,
  • nauka prawidłowego definiowania celów projektu,
  • wskaźniki produktów i rezultatów, źródła i metody ich weryfikacji
  • nauka prawidłowego opisu grupy docelowej - charakterystyka jej potrzeb, barier i oczekiwań i sposobu rekrutacji,
  • nauka prawidłowego opisu formułowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
  • opis trwałości projektu,
  • potencjał wnioskodawcy,
  • polityki horyzontalne, w tym równość szans kobiet i mężczyzn,
  • uniwersalnie planowanie i racjonalne usprawnienia,
  • kwoty ryczałtowe i dobór wskaźników do ich mierzenia,
  • szczegółowy budżet projektu wraz z uzasadnieniem,
  • harmonogram realizacji,
  • walidacja wniosku o dofinansowanie,
  • weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku w oparciu o kartę oceny formalnej i merytorycznej w ramach RPO,
  • projekty partnerskie, w tym procedury wyboru partnerów,
  • ćwiczenia w grupach.
 4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu EFRR – system teleinformatyczny:
  • logowanie do systemu teleinformatycznego LSI dla przykładowego RPO,
  • omówienie metodologii wypełniania wniosku o dofinansowanie,
  • omówienie poszczególnych elementów,
  • nauka prawidłowego definiowania celów projektu,
  • wskaźniki produktów i rezultatów, źródła i metody ich weryfikacji,
  • nauka prawidłowego opisu formułowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
  • opis trwałości projektu,
  • potencjał wnioskodawcy,
  • szczegółowy budżet projektu wraz z uzasadnieniem,
  • finansowanie metodą luki,
  • harmonogram realizacji,
  • walidacja wniosku o dofinansowanie,
  • omówienie obowiązkowych załączników m.in. oddziaływanie na środowisko, dokumentacja techniczna, dokumenty strategiczne,
  • projekty w ramach kontraktów wojewódzkich i ZIT,
  • ocena projektów inwestycyjnych,
  • ćwiczenia w grupach.

13.00 - Przerwa obiadowa
17:00 - Podsumowanie dnia

DZIEŃ III

09.00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie dla projektów EFS i EFRR. Analiza umów, w tym wskazanie różnic:
  • trwałość projektu,
  • procedura promocji, w tym zmiany od 1.01.2018 r.
  • realizacja celów, wskaźników produktów i rezultatów projektu,
  • terminy realizacji projektów,
  • terminy i sposoby przechowywania dokumentów,
  • ochrona danych osobowych,
  • prawa autorskie,
  • opis dokumentów księgowych,
  • wyodrębniona ewidencja,
  • reguła proporcjonalności.
 2. Sprawozdania z realizacji projektu.
  • Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 3 marca 2015 r; z 19.12.2017 r.
  • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 22 kwietnia 2015 r.; 19.05.2017
  • omówienie podstawowych zasad sporządzania wniosków o płatność w systemie SL2014 , wzory WoP dla projektów EFS i EFRR, Baza personelu, Monitoring uczestników, Baza zamówień publicznych, korespondencja, postęp finansowy, postęp rzeczowy, wnioski o płatność dla projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, załączniki,
  • ćwiczenia w grupach.
 3. Monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych z UE
  • skuteczny monitoring,
  • podstawy monitorowania,
  • formy narzędzia i metody monitoringu monitorowania,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie ewaluacji projektu,
  • osiąganie założonych wskaźników.
 4. Zmiany w projekcie - zasady ogólne, omówienie na przykładach.
 5. Kontrole w ramach projektów:
  • podstawy prawne kontroli,
  • rodzaje i tryby kontroli,
  • ważne aspekty przygotowań do kontroli:
   • promocja,
   • trwałość,
   • dokumentacja księgowo-finansowa,
   • zakres rzeczowy projektu,
   • dokumentacja dotycząca personelu,
   • dokumentacja dotycząca wyboru wykonawców.
 6. Kontrole a zmiana Ustawy wdrożeniowej.
 7. Pomoc publiczna oraz Prawo Zamówień Publicznych
  • pomoc publiczna – regionalna, horyzontalna, sektorowa
  • pomoc de minimis
  • pomoc publiczna i pomoc de minimis w różnych programach operacyjnych – przykłady zastosowań,
  • sprawozdawczość i dokumentacja z udzielonej pomocy,
  • limity i kwalifikowalność kosztów dla poszczególnych rodzajów pomocy publicznej,
  • intensywność pomocy publicznej.

13.00 - Przerwa obiadowa
17.00 - 18.30 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska