Kurs trwa 6 dni (54 godziny lekcyjne) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

1. Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych w okresie 2014-2020?
3 dni - 27 godzin

DZIEŃ I

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Struktura budżetu unijnego.
 2. Podstawy prawne krajowe i unijne oraz najważniejsze wytyczne.
 3. Ustawa wdrożeniowa i Umowa partnerstwa po nowelizacji.
 4. Polityka spójności wraz z funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki)
 5. Programy horyzontalne,
 6. Programy operacyjne krajowe i regionalne
 7. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, strategie dla obszarów funkcjonalnych,
 8. Programy Operacyjne 2014-2020, w tym typy beneficjentów, typy projektów, harmonogram naborów:
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
  • Regionalne Programy Operacyjne, w tym RPO Województwa Mazowieckiego.
 9. 9. Europejska Współpraca Terytorialna, kwalifikowane typy projektów i beneficjentów.
  • Program Współpracy Terytorialnej Europa Środkowa,
  • P EWT Interreg Europa,
  • P EWT Region Morza Bałtyckiego

13:00 - Przerwa obiadowa,
17.00 - Podsumowanie dnia

DZIEŃ II

09.00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Projekt i formularz wniosku
  • pojęcie projektu,
  • elementy projektu,
  • cykl życia projektu,
  • matryca logiczna jako narzędzie porządkujące wiedzę o projekcie,
  • projekt a jego zapisana wersja,
  • omówienie przykładowych formularzy wniosku w systemie teleinformatycznym SOWA .
 2. Zasady przygotowywania projektów EFS
  • dokumenty w procesie aplikowania o wsparcie ze środków EFS: PO WER, RPO, Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych, procedury konkursowe, wytyczne i przykładowe wymogi z nich płynące dla projektów edukacyjnych, z zakresu rynku pracy, zdrowia i włączenia społecznego,
  • klasyfikacja kryteriów wyboru projektów,
  • wybór projektów w procedurze konkursowej,
  • ocena formalna i merytoryczna.
 3. Wnioski aplikacyjne dla projektów inwestycyjnych. Od pomysłu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych - przedstawienie ścieżki aplikowania o dotacje
  • poszczególne etapy przygotowania projektu,
  • projekt a wniosek,
  • załączniki do wniosku o dofinansowanie,
  • klasyfikacja kryteriów wyboru projektów,
  • wybór projektów w procedurze konkursowej,
  • projekty pozakonkursowe, w tym w formule ZIT, w ramach kontraktu wojewódzkiego,
  • ocena formalna i merytoryczna.
 4. Praca warsztatowa - poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach (dla) poszczególnych przedsięwzięć.

13:00 - Przerwa obiadowa,
17.00 - Podsumowanie dnia

DZIEŃ III

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zasady korzystania z funduszy - kwalifikowalność wydatków
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  • finansowanie krzyżowe (cross financing),
  • kalkulacja budżetu szczegółowego,
  • zatrudnianie i rozliczanie personelu,
  • koszty pośrednie,
  • kwalifikowalność VAT
  • amortyzacja,
  • wkład własny,
  • odpłatność uczestników,
  • stawki jednostkowe i ryczałt.
  • praca warsztatowa – kalkulacja przykładowych zadań projektowych,
  • konsultacje.
 2. Praca warsztatowa - wybór działań w ramach programów operacyjnych dla planowanych przedsięwzięć i znalezienie źródła ich finansowania
  • opracowanie elementów formularza dla projektów poszczególnych grup,
  • omówienie i konsultacja prac,
  • wyznaczenie kryteriów oceny merytorycznej na podstawie przykładowych kart oceny,
  • komisje Oceny Projektu - ocena powstałych prac,
  • konsultacje.

13:00 - Przerwa obiadowa,
17.00 - Podsumowanie dnia

Zarządzanie projektem unijnym
- podstawy opracowania i realizacji wniosku
3 dni - 27 godzin

DZIEŃ I

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Biznes plan/studium wykonalności projektów inwestycyjnych
  • zasady i cele konstruowania Biznes Planu oraz Studium Wykonalności,
  • struktura Biznes Planu oraz Studium Wykonalności.
 2. Biznes plan/studium wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE - omówienie oraz przykłady:
  • biznes planu dla mikroprzedsiębiorstw na przykładzie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO,
  • studium wykonalności projektu infrastrukturalnego,
  • inne dokumenty ważne w procesie aplikowania np. programy rewitalizacji, strategie lokalnych grup działania.
 3. Studium wykonalności do projektów unijnych - Praca warsztatowa
  • sektor projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa,
  • warsztaty - przygotowanie wybranych części biznes planów dla projektów realizowanych przez uczestników.
 4. Rodzaje finansowania inwestycji oraz aspekty finansowe w dokumentacji do programów UE
  • wprowadzenie do analizy finansowej i ekonomicznej w studium wykonalności badającej m.in. aspekt ekonomiczny inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo,
  • projekty finansowane metodą luki w finansowaniu,
  • trwałość projektów.

13:00 - Przerwa obiadowa,
17:00 - Podsumowanie dnia,

DZIEŃ II

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Przygotowanie projektu - narzędzia identyfikacji projektu:
  • wybór grupy docelowej,
  • formułowanie celów i strategii,
  • formułowanie założeń,
  • identyfikacja rezultatów, produktów i ich wskaźników,
  • opracowanie harmonogramu.
 2. Przygotowanie projektu rozliczanego metodami uproszczonymi:
  • stawki jednostkowe w projektach edukacyjnych,
  • stawki jednostkowe w programach zdrowotnych,
  • kwoty ryczałtowe w projektach do 100 000 euro wkładu publicznego,
  • opis kwot ryczałtowych,
  • opis spełnienia polityk horyzontalnych,
  • opis sposobu zarządzania projektem.
 3. Ocena przygotowanych części projektów.
 4. Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie. Analiza umów na projekty EFS i EFRR:
  • trwałość projektu,
  • procedura promocji,
  • realizacja celów, produktów i rezultatów projektu ,
  • terminy realizacji projektów,
  • terminy i sposoby przechowywania dokumentów,
  • ewidencja księgowa,
  • terminy rozliczania,
  • harmonogram płatności,
  • prawa autorskie,
  • ochrona danych osobowych,
  • reguła proporcjonalności.

13:00 - Przerwa obiadowa
17:00 - Podsumowanie dnia

DZIEŃ III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Sprawozdania z realizacji projektu.
  • Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 19.12.2017 r;
  • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.;
  • omówienie podstawowych zasad sporządzania wniosków o płatność, wzory WoP dla projektów EFS i EFRR, system SL2014 – postęp finansowy i rzeczowy, Baza personelu, Baza zamówień publicznych, monitoring uczestników, korespondencja,
  • sporządzanie WoP rozliczanych metodami uproszczonymi,
  • ćwiczenia w grupach.
 2. Monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych z UE
  • skuteczny monitoring,
  • podstawy monitorowania,
  • narzędzia i metody monitorowania,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie ewaluacji projektu,
  • osiąganie założonych wskaźników.
 3. Zmiany w projekcie - zasady ogólne.
 4. Kontrole w ramach projektów:
  • podstawy prawne kontroli,
  • rodzaje i tryby kontroli,
  • ważne aspekty przygotowań do kontroli:
   • promocja,
   • trwałość,
   • dokumentacja księgowo-finansowa,
   • dokumentacja personelu,
   • dokumentowanie wyboru wykonawców,
   • zakres rzeczowy projektu.
 5. Pomoc publiczna oraz Prawo Zamówień Publicznych
  • pomoc publiczna – regionalna, horyzontalna, sektorowa
  • pomoc de mini mis
  • pomoc publiczna i pomoc de minimis w różnych programach operacyjnych.
  • przykładowe programy pomocowe oraz intensywność pomocy.

17:00 - 18.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polsk