Kurs trwa 4 dni (40 godzin szkoleniowych) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Program I spotkania

DZIEŃ I - II

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Doskonalenie zarządzania procesami
  • pomiary i monitorowanie procesów
  • analiza możliwości procesów, projektowanie , doskonalenie i wprowadzanie nowych i/lub ulepszonych procesów
  • ciągłe doskonalenie procesów i zarządzania organizacją
 2. Organizacje realizujące zarządzanie przedsięwzięciami
  • typy organizacji
  • struktury organizacyjne i ich wpływ na realizację przedsięwzięć
  • rola kierownika przedsięwzięcia w różnych strukturach organizacyjnych
  • kluczowe cechy osobowe zarządzających
  • kompetencje kierownika przedsięwzięcia
 3. Ryzyko w przedsięwzięciu/projekcie
  • charakterystyka ryzyka
  • ryzyka w cyklu życiowym przedsięwzięcia
  • proces zarządzania ryzykiem
  • ocena jakościowa ryzyka
  • ocena ilościowa ryzyka
  • narzędzia i techniki analizy ryzyka
  • określanie priorytetów ryzyka
  • planowanie reakcji na ryzyko
 4. Koszty w przedsięwzięciu
  • planowanie zasobów: dostępność zasobów, procedury organizacyjne, szacowanie czasu realizacji działań, wymagania dotyczące zasobów
  • szacowanie kosztów: porównawcze, oddolne, parametryczne, szacunki kosztów
  • budżetowanie kosztów: plan bazowy kosztów
  • nadzorowanie kosztów: kontrola kosztów, technika zarządzania wartością wypracowaną, uaktualnianie kosztów, uaktualnianie budżetu, działania korygujące, oszacowania na zakończenie przedsięwzięcia

13:00 - Przerwa obiadowa,
17.30 - Podsumowanie dnia

Program II spotkania

DZIEŃ III - IV

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Komunikacja w przedsięwzięciu
  • Organizacja spotkań grup projektowych
  • techniki komunikacji, plan komunikacji
  • dystrybucja informacji: wyniki prac, metody rozpowszechniania informacji, raporty, prezentacje
  • sprawozdania z realizacji: przeglądy, analizy odchyleń i trendów, raporty z wykonania, wymaganie zmian
  • zamykanie projektu: zapisy dotyczące wykonania, archiwizowanie przedsięwzięcia, doświadczenia z przedsięwzięcia
 2. Budowanie zespołu
  • Rozwój zespołu
  • cele budowy zespołu
  • symptomy słabej pracy zespołu
  • podstawowe zasady budowy zespołu
  • przywództwo
  • przekształcanie grup w zespoły
  • źródła konfliktów w przedsięwzięciu
  • podejścia do rozwiązywania konfliktów
  • teorie motywacji: hierarchia potrzeb Maslowa, teorie X i Y Mc Gregora
 3. Nadzorowanie przedsięwzięcia
  • sprawozdania o realizacji
  • nadzorowanie zmian zakresu przedsięwzięcia
  • nadzorowanie harmonogramów, analiza odchyleń
  • odchylenia czasowe, odchylenia kosztowe, wskaźniki wykonania kosztów i harmonogramu
  • zarządzanie wartością wypracowaną przedsięwzięcia
  • metody nadrabiania opóźnień przedsięwzięcia: wykorzystanie zasobów, histogram zasobów, czas rezerwowy
  • nadzorowanie jakości
  • monitorowanie i nadzorowanie ryzyka
  • działania korygujące
  • zarządzanie informacją
 4. Zamknięcie przedsięwzięcia i doskonalenie efektywności działania

13:00 - Przerwa obiadowa,
17:30 - Podsumowanie kursu
18.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska