Kursy SPECJALISTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI oraz MENEDŻER ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Osoby posiadające certyfikat TÜV NORD Polska dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu SPECJALISTA / MENEDŻER ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI przyznawanego w ramach Certyfikacji Kompetencji Personel. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie na SPECJALISTĘ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI jest:

  • posiadanie wykształcenia min. średniego
  • ukończenie kursu 32 h

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na MENEDŻERA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI jest:

  • posiadanie wykształcenia wyższego,
  • min. 4 lata zatrudnienia, w tym 2 lata jako kierownik przedsięwzięć
  • szkolenie dla menedżerów przedsięwzięć, którzy ukończyli szkolenie dla specjalistów przedsięwzięć – ukończenie kursu 40 h.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł SPECJALISTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Egzamin

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
  • możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na SPECJALISTĘ / MENEDŻERA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu.

Certyfikat SPECJALISTY I MENEDŻERA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI wydawany jest na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy w ramach SP i MP.