Kursy SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO, PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO oraz AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Osoby posiadające certyfikat TÜV NORD Polska dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu SPECJALISTY/PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO lub AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO przyznawanego w ramach Certyfikacji Kompetencji Personelu.

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie na Specjalistę ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego jest posiadanie wykształcenia średniego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego jest:

  • posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
  • min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia szkoły średniej - 2 lata,

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego Projektami.

Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO jest:

  • posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
  • podstawowa znajomość normy ISO 14001
  • min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia szkoły średniej - 2 lata,

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, posiadające doświadczenie auditowe (przeprowadzenie min. 2 auditów). Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej oraz ustnej przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Warunki udziału w egzaminie

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:
  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
  • możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na Specjalistę / Pełnomocnika/ Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu. Certyfikaty wydawane są na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy w ramach SZŚ, PS oraz AWS.