Kursy SPECJALISTA ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, PEŁNOMOCNIK ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

Osoby posiadające certyfikat TÜV NORD Polska dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

 

Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu SPECJALISTY / PEŁNOMOCNIKA Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności przyznawanego w ramach Certyfikacji Kompetencji Personelu.

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie na SPECJALISTĘ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności jest posiadanie min. :

  • wykształcenia średniego.
  • oraz uczestnictwo w kursie dla Specjalisty Bezpieczeństwa Żywności w wymiarze 24 godz.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na PEŁNOMOCNIKA ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności jest posiadanie tytułu Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • pomyślne ukończenie kursu dla Pełnomocnika Bezpieczeństwa Żywności w wymiarze 40 godz.
  • min 1 rok zatrudnienia w branży spożywczej w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia szkoły średniej 2 lata

Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Certyfikat

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
  • możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na Specjalistę / Pełnomocnika uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu. Certyfikat kompetencji personelu wydawany jest w języku angielskim.

Certyfikat SZBŻ, PZBŻ wydawany jest na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy w ramach SZBŻ, PZBŻ oraz AZWBŻ.